برگزاری جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز (مهر 98) استان کردستان
برگزاری جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز (اسفند 96) استان کردستان
برگزاری جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان ( 1396/10/28)
دومین جشنواره خیرین کتابخانه ساز کردستان
برگزاری اولین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کردستان درسال 96